Bài Mới
  • Úp bỏ M88 sao cho thật nghệ thuật?

    Ở M88 nhiều người thừa nhận rằng việc úp bỏ làm sao để không lỡ các set khi nó "chuẩn bị" xuất hiện thật ...

    Ở M88 nhiều người thừa nhận rằng việc úp bỏ làm sao để không lỡ các set khi nó "chuẩn bị" xuất hiện thật là khó. Bạn có nghĩ rằng việc úp bỏ này là cả một nghệ thuật không? Chắc chắn không ít lần ngườ ...

    Read more